روز: ژانویه 23, 2019

اخذ اقامت از طریق ازدواج در انگلستان

اخذ اقامت از طریق ازدواج در انگلستان

اقامت از طریق ازدواج در انگلستان همانند بسیاری دیگر از کشورها یکی از شیوه‌هایی است که افراد با توسل به آن می توانند به انگلستان مهاجرت کنند. از همین رو در وادی حقوق مهاجرت پرداختن به اقامت و ازدواج در انگلستان، خصوصا با